Talo­tek­niik­ka vas­taa­maan nyky­päi­vän tasoa kustannustehokkaasti

Polarinst Solu­tions — koko­nais­val­tai­nen rakennustoimisto

Asentaa ja myy uudis‑, ja saneeraus­rakentamiseen liit­ty­vää modernisointi­järjestelmää sekä tarjoaa niiden huoltopalveluja

Taval­li­sen putki- ja säh­kö­re­mon­tin lisäksi asun­toi­hin saadaan huo­neis­to­koh­tai­nen koneel­li­nen tulo-pois­toil­man­vaih­to lämmön­talteenotolla sekä asun­to­jen läm­mi­tys ja vii­len­nys lämpö­pumppu­tekniikkaa hyväk­si­käyt­täen. Näillä uudis­tuk­sil­la asun­nos­ta tulee kiin­nos­ta­va kohde mark­ki­noil­la ja asunnon arvo nousee. Ilman­vaih­to­lait­teis­to rat­kai­see asun­to­jen ilman­vaih­to-ongel­mat, asun­to­koh­tai­nen läm­pö­pump­pu vähen­tää ostet­ta­van ener­gian tar­vet­ta ja säästää rahaa. Jär­jes­tel­mä auttaa saa­vut­ta­maan kiin­teis­tö kantaan liit­ty­vät ilmastotavoitteet.