Eväs­teet

Käy­täm­me verk­ko­pal­ve­lus­sam­me eväs­tei­tä. Eväste voi olla voi­mas­sa joko yksit­täi­sen istun­non ajan tai pidem­män aikaa. Eväste on pieni teks­ti­tie­dos­to, joka tal­len­tuu käyt­tä­jän lait­teel­le hänen vie­rail­les­saan selai­mel­la verk­ko­pal­ve­lus­sa. Polarinst’n verk­ko­pal­ve­lu käyttää eväs­tei­tä ja kol­man­sien osa­puo­lien eväs­tei­tä paran­ta­maan ja per­so­noi­maan pal­ve­lun käyt­tö­ko­ke­mus­ta, kerää­mään tietoa pal­ve­lun kävi­jä­mää­ris­tä ja suo­si­tuim­mis­ta sisäl­löis­tä sekä tun­nis­ta­maan usein sivulla vie­rai­le­vat kävijät.

Voit estää eväs­tei­den tal­len­ta­mi­sen muut­ta­mal­la selai­men tie­to­tur­va-ase­tuk­sia. Huomioi kui­ten­kin, että kaikkia verk­ko­pal­ve­lui­den toi­min­to­ja ei vält­tä­mät­tä voi käyttää ilman evästeitä.

Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt evästeet

Google Ana­ly­tics
_ga
_gat
_gid

Polarinst:n asiakas- ja sidos­ryh­mä­re­kis­te­rin tietosuojaseloste

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
Polarinst Solu­tions Oy
Ruis­sa­lon­tie 35, 20200 Turku
Y‑tunnus: 2781907–5
Puhelin: +358 2 239 3030
S‑posti: office@polarinst.fi

2. Yhteys­tie­dot rekisteriasioissa
Asia­kas­pal­ve­lum­me pal­ve­lee arkisin kello 8–16, p. +358 2 239 3030.

3. Rekis­te­rin nimi
Polarinst Solu­tions Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekis­te­rin peruste ja tarkoitus
Käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kuu­den ja muuhun asial­li­seen yhtey­teen liit­ty­vän suhteen hal­lin­taan, yllä­pi­tä­mi­seen, kehit­tä­mi­seen ja ana­ly­soin­tiin, pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen, tar­joa­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen, lii­ke­toi­min­nan sekä verk­ko­si­vu­jen kehit­tä­mi­seen ja suun­nit­te­le­mi­seen, mark­ki­noin­tiin, mie­li­pi­de- ja mark­ki­na­tut­ki­muk­siin sekä asia­kas­vies­tin­tään, joita voidaan toteut­taa myös säh­köi­ses­ti ja kohdennettuna.

5. Rekis­te­rin sisäl­tä­mät tiedot
Rekis­te­riin tal­len­net­ta­va tieto ei sisällä asiak­kai­den tai muiden sidos­ryh­mien hen­ki­lö­koh­tai­sia tietoja, jos ne eivät ole tar­peel­li­sia nykyi­sen tai mah­dol­li­sen yhteis­työn kan­nal­ta. Eväs­tei­den avulla saamme verk­ko­si­vu­jem­me vie­rai­li­jois­ta mitat­ta­via tietoja, joita hyö­dyn­näm­me esi­mer­kik­si suun­ni­tel­les­sam­me mark­ki­noin­tiam­me. Tällä tavoin voimme koh­den­taa vies­tin­tääm­me mah­dol­li­sim­man osuvasti.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää asiak­kais­ta sekä muista sidos­ryh­mis­tä seu­raa­via tietoja:

Hen­ki­lön nimi
Hen­ki­lön osoite sekä pos­ti­nu­me­ro ja ‑toi­mi­paik­ka
Hen­ki­lön puhelinnumero
Hen­ki­lön sähköpostiosoite
Hen­ki­lön mark­ki­noin­ti­lu­vat ja ‑kiellot
Verk­ko­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vät tiedot verkkosivuilla
Lisäksi rekis­te­ri voi sisäl­tää asiak­kaa­seen liit­ty­viä, ennen mah­dol­li­sen asia­kas­suh­teen alkua tai sen aikana kerät­tä­viä tietoja, kuten:

Tietoa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta (pala­ve­rien ja kokouk­sien ajan­koh­dat sekä paikat)
His­to­ria­tie­toa men­neis­tä tapah­tu­mis­ta (yhteydenotto‑, tarjous‑, pala­ve­ri- ja kokoustietoa)

6. Rekis­te­rin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteys­tie­to­jen kerää­mi­nen perus­tuu asia­kas­suh­tee­seen tai muuhun yhtey­teen kans­sam­me. Kerääm­me tietoja sopi­muk­sen­teon yhtey­des­sä, rekis­te­röi­tyes­sä­si tai kun käytät pal­ve­lu­jam­me. Seu­raam­me myös eväs­tei­tä, ja vie­rai­lusi verk­ko­si­vuil­lam­me jättää jäljen, IP-osoit­teen. Tietoja voimme kerätä myös eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den, kuten tapah­tu­mien, yhtey­des­sä sekä jul­ki­sis­ta lähteistä.

7. Tie­to­jen luovutus
Emme luovuta tietoja kol­man­nel­le osa­puo­lel­le mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Tie­to­jen käsit­te­lyn tek­ni­sen tai ope­ra­tii­vi­sen toteut­ta­mi­sen joh­dos­ta osa tie­dois­ta voi sijaita ali­hank­ki­joil­lam­me ja tietoja saa­te­taan muuten käsi­tel­lä tek­ni­sen käyt­töyh­tey­den avulla. Voimme käyttää hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lys­sä pal­ve­lun­tar­joa­jia, joilla voi olla pääsy hen­ki­lö­tie­toi­hi­si EU-/ETA-alueen ulko­puo­lel­ta, kuten Yhdys­val­lois­ta. Tietoja voidaan siirtää Euroo­pan unionin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le, mikäli Euroo­pan komis­sio on päät­tä­nyt koh­de­maan tie­to­suo­jan riit­tä­vyy­des­tä. Huo­leh­dim­me siir­to­jen asian­mu­kai­ses­ta ja lain­mu­kai­ses­ta toteut­ta­mi­ses­ta hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä kos­ke­van lain­sää­dän­nön mukaisesti.

8. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet ja säilytysaika
Koko hen­ki­lös­töl­läm­me ja lukuum­me toi­mi­vil­la ulko­puo­li­sil­la hen­ki­löil­lä, kuten free­lance­reil­la ja ali­hank­ki­joil­la, on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus liit­tyen kaik­kiin asiakas- ja sidos­ryh­mä­tie­toi­hin. Rekis­te­rin käyttö on suo­jat­tu käyt­tä­jä­koh­tai­sin tun­nuk­sin, sala­sa­noin ja käyt­tö­oi­keuk­sin. Hävi­täm­me van­hen­tu­neet ja tar­peet­to­mat tiedot asi­aan­kuu­lu­val­la tavalla. Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa mää­ri­tel­ty­jen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­tar­koi­tus­ten toteut­ta­mi­sek­si. Kir­jan­pi­to­lain tai muun sovel­tu­van lain vel­voit­teis­ta johtuen tietoja voidaan joutua säi­lyt­tä­mään edellä mai­nit­tua ajan­jak­soa pitempään.

9. Rekis­te­ri­tie­to­jen tar­kas­tusoi­keus ja tar­kas­tusoi­keu­den toteuttaminen
Jokai­sel­la rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus saada tar­kas­taa itseään kos­ke­vat tiedot. Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään kerran vuo­des­sa (12 kk) toteu­tet­tu­na. Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain perus­teel­la tar­kas­tusoi­keus hänestä rekis­te­riin tal­len­net­tui­hin tie­toi­hin pyy­tä­mäl­lä tie­to­jen­sa tar­kas­ta­mis­ta oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tul­la asia­kir­jal­la tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän luona. Rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­tie­dot ja pal­ve­lua­jat löy­ty­vät tämän selos­teen koh­das­ta 1 ja 2.

10. Hen­ki­lö­tie­to­jen kor­jaa­mi­nen ja pois­ta­mi­nen rekisteristä
Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaatia vir­heel­lis­ten, puut­teel­lis­ten, tar­peet­to­mien taikka van­hen­tu­nei­den tie­to­jen­sa kor­jaa­mis­ta tai pois­ta­mis­ta ilmoit­ta­mal­la asiasta rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le tämän selos­teen koh­das­sa 1 mai­nit­tuun osoit­tee­seen. Pyynnön tulee olla kir­jal­li­nen ja allekirjoitettu.

11. Eväs­teet
Käy­täm­me verk­ko­pal­ve­lus­sam­me eväs­tei­tä ja kol­man­sien osa­puo­lien eväs­tei­tä paran­ta­maan ja per­so­noi­maan pal­ve­lun käyt­tö­ko­ke­mus­ta, kerää­mään tietoa pal­ve­lun kävi­jä­mää­ris­tä ja suo­si­tuim­mis­ta sisäl­löis­tä sekä tun­nis­ta­maan usein sivulla vie­rai­le­vat kävijät. Eväste voi olla voi­mas­sa joko yksit­täi­sen istun­non ajan tai pidem­män aikaa. Eväste on pieni teks­ti­tie­dos­to, joka tal­len­tuu käyt­tä­jän lait­teel­le hänen vie­rail­les­saan selai­mel­la verk­ko­pal­ve­lus­sa. Voit estää eväs­tei­den tal­len­ta­mi­sen muut­ta­mal­la selai­men tie­to­tur­va-ase­tuk­sia. Huomioi kui­ten­kin, että kaikkia verk­ko­pal­ve­lui­den toi­min­to­ja ei vält­tä­mät­tä voi käyttää ilman eväs­tei­tä. Lue tar­kem­pi eväs­te­ku­vaus tästä.